වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තූව - ශ්‍රී ලංකා

ලිපිනය:
82, රජමල්වත්ත පාර,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකා.
දුරකථනය:
+94 112 866 616
ෆැක්ස්:
+94 112 866 633
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.