පිළිගත් ප්‍රතිපත්ති හා සම්මතයන්ට අනුකූලව කාලීන අවශ්‍යාතාවයන් කෙරෙහි සැලකිල්ල දක්වමින් 1907 අංක 16 දරන වන සංරක්ෂණ ආඥා පනත සහ 1988 අංක 3 දරන ජාතික උරුම වන භූමි පනත සංශෝධනය කිරීමට හා ඊට අදාල වන සංරක්ෂණ නියෝග පැනවීම සඳහා යෝජනා කෙටුම්පත් කිරීමට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට සහාය වීම පිණිස උපදේශකයෙකු බඳවා ගැනීමට වන සං‍රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අපේක්ෂා කරයි. අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය - 2021.08.02 

මීට අදාල දැන්වීම සහ යොමු කිරීම් අනුදේශ (TOR) සඳහා පහත සබැඳි භාවිතා කරන්න.

දැන්වීම

යොමු කිරීමේ අනුදේශ (TOR)

*Last update - 2021.07.15