රටෙහි පවතින කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් දිවයින පුරා නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇති බැවින් ඉදිරි සතිය තුලදී (23 දින සිට) පමණක් අපනයන බලපත්‍ර නිකුත් කරනු ලබන්නේ බදාදා දින (25) පමණක් බව කාරුණිකව දන්වමි.

- වන සං‍රක්ෂක (වන ආරක්ෂණ හා නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම)

*Last update - 2021.08.22