நாட்டின் செழுமையை உறுதிசெய்வதற்காக
தேசிய வன வளத்தை பாதுகாத்தல் மற்றும் அபிவிருத்தி செய்தல்