ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාවගේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා
වන සම්පත් සංරක්ෂණය හා සංවර්ධනය